Build your confidence in finance

Tran Duc Manh
Founder & CEO, Mooring Technologies

No matter what your background is, you can learn financial concepts and apply your new-found knowledge with confidence.

Build your confidence in finance

Tran Duc Manh
Founder & CEO, Mooring Technologies

No matter what your background is, you can learn financial concepts and apply your new-found knowledge with confidence.

Finding a new me

Tôi là một kỹ sư IT và trước đây tôi như là người ngoại đạo với tài chính, nhưng những khóa học về Finance tại Capital đã giúp tôi nắm được và sử dụng thành thạo các công cụ tài chính.

Duc Manh

Finding a new me

Duc Manh

Tôi là một kỹ sư IT và trước đây tôi như là người ngoại đạo với tài chính, nhưng những khóa học về Finance tại Capital đã giúp tôi nắm được và sử dụng thành thạo các công cụ tài chính trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Learn to speak finance

Tran Duc Manh
Founder & CEO, Mooring Technologies

“If you master the language, you become an effective and persuasive communicator when dealing with investors and other stakeholders within your company.”

Learn to speak finance

Tran Duc Manh
Founder & CEO, Mooring Technologies

“If you master the language, you become an effective and persuasive communicator when dealing with investors and other stakeholders within your company.”

Love the numbers

Khi quý vị hiểu các số liệu tài chính quý vị sẽ bắt đầu thấy thích chúng. Báo cáo tài chính thể hiện một cách chính xác sức khỏe của một doanh nghiệp và hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược.

Duc Manh

Love the numbers

Duc Manh

Khi quý vị hiểu các số liệu tài chính quý vị sẽ bắt đầu thấy thích chúng. Báo cáo tài chính thể hiện một cách chính xác sức khỏe của một doanh nghiệp và hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược.

Featured program

Corporate Finance

If you want to deepen your technical knowledge and grow your career like Tran Duc Manh, the Corporate Finance courses at Capital might be for you.

Stay in the Loop

Sign up for program updates and content relevant to today's business leaders from Capital Business School.